Az ügyvéd feladata, hogy védje megbízóját.

Nem több, és nem kevesebb." Ferdinand von Schirach

Telefon

Tel/Fax: 06-84/315-445

Az ügyvédi iroda kiemelt tevékenységei között szerepel a gazdasági élet szereplőinek a legmegfelelőbb társasági forma kiválasztásában, és a működés legoptimálisabb lehetőségeinek feltárásában való magas szintű és átfogó jogi tanácsadás, illetve az Ügyfelei által választott gazdasági forma elindításához, esetleges változásához szükséges okiratok megszerkesztése, a cégek társasági jogi képviselete (cégbejegyzés, változásbejegyzés, cég vagyonába történő változások: tőkeemelés, tőkeleszállítás, átalakulás, egyesülés, szétválás, összeolvadás, társasági formaváltás stb.), a tagok közötti viták rendezése, a végelszámolás, vagy felszámolás útján megszűnő cég képviselete.

1. Gazdasági társaság alapítása

Ma már kifejezetten gyorsan intézhető egy gazdasági társaság alapítása, és cégbejegyzése.

A társaságot a cégnyilvántartásba néhány nap alatt be lehet jegyeztetni az egyszerűsített eljárás keretében, előre meghatározott szerződésminta alkalmazásával.

Vonatkozó jogszabályrészlet.

2. Cégmódosítás

Egy korábban bejegyzett cég alapító okiratának módosítása történhet úgy, hogy a tagok közösen így határoznak, vagy oka lehet az is, hogy a módosítást jogszabályváltozás teszi kötelezővé.

Jelenleg a jogszabály által kötelezővé tett módosítások körében a Kft-k társasági szerződéseinek módosítása van napirenden, figyelemmel arra, hogy a hatályos Ptk. a törzstőke mértékét 500 ezer forintról 3 millió forintra emelte fel.

Vonatkozó jogszabályrészlet.

3. Társasági tagok közötti jogvita rendezése

A társasági tagok között számos okból alakulhat ki jogvita, így például az osztalék kivétele, az előírt pótbefizetés teljesítése, a törzstőke felemelése, leszállítása, üzletrész eladás esetén az üzletrész valós értékének meghatározása, a társaság üzleti, működési irányának meghatározása, valamely tag kizárása, vagy a cég megszüntetése kapcsán.

A Ptk. biztosítja a gazdasági társaságok általános szabályai között a kisebbséget megillető jogokat, és többek között rendelkezik a tagkizárás szabályairól is.

Mindkét esetben jellemző a társasági tagok között kialakuló érdekellentét és jogvita.

Ezen ügyek megoldása során az ügyvéd szerepe nem csupán a tanácsadásra, a sértett fél érdekeinek érvényesítésére terjed ki, hanem az ügyvéd egyben mediátori szerepet is betölt. A tagok békítése, a tagok közötti egyezség létrehozása nem csupán a tagok vagyoni érdekeit szolgálja, hanem adott esetben ezen múlhat magának a cégnek a fennmaradása, a cég jövedelmező működésének fenntartása. Erre figyelemmel felelősségteljes döntéseket kell hozni a felmerült vitás kérdésekben, aminek során nélkülözhetetlen a szakavatott ügyvéd részvétele, aki prognosztizálva az egyes döntések rövid és hosszú távú hatásait, jelentős segítséget tud nyújtani az ügy megnyugtató megoldásához.

Vonatkozó jogszabályrészlet.

4. Cég megszüntetése

A cég jogutód nélkül történő megszűnése esetén – ha a cég nem fizetésképtelen, és a cégre vonatkozó jogszabály eltérő rendelkezést nem tartalmaz – végelszámolásnak van helye.

A cég tagjainak elhatározásából a gazdasági társaság tehát megszüntethető, ha ezt az elhatározást a tagok taggyűlés keretében egyhangúan kifejezésre juttatják, és erről jegyzőkönyvet vesznek fel, továbbá ha a társaságnak nincsenek tartozásai, vagy a tartozásait a végelszámolás során teljes mértékben ki tudja egyenlíteni.

Vonatkozó jogszabályrészlet.