"Az ügyvéd feladata, hogy védje megbízóját.

Nem több, és nem kevesebb." Ferdinand von Schirach

Telefon

Tel/Fax: 06-84/315-445

1. Perbeli képviselet

Az ügyvédi iroda polgári peres ügyekben szakszerű segítséget kíván nyújtani Ügyfeleinek, így az alábbi ügyekben teljes körű – peren kívüli egyeztetéseket is magába foglaló – képviseletet vállal:

  • kártérítési perek
  • gazdasági társaságok közötti perek
  • vagyoni perek
  • családjogi perek
  • öröklési jogi perek.

A polgári pereket majd minden estben megelőzi a felek közötti egyeztető eljárás, a költséghatékonyság igénye minden esetben megkívánja, hogy felek megadják az esélyt az egyezségkötésnek. Ezt az indokolja, hogy a polgári perek tárgya jellemzően nagyobb érték, így a követelések perbeli rendezése jelentős költségekkel jár.
A perköltséget képezi a perérték 6%át képező eljárási illeték (legmagasabb összege 1,5 mFt), a perérték legalább 5%-át kitevő ügyvédi munkadíj, a szakértő akár több 100.000,-Ft-os díja, a tanúdíj, valamint a pernyertes fél jogi képviselőjének díja, költsége. A fentiek ismeretében tehát megfontolandó, hogy a felek peren kívül egyezséget kössenek, vagy egymással szemben pert indítsanak.

A polgári perekben követelés alapjául szolgáló jogviszonyok igen bonyolultak és összetettek, ezért az Ügyfél érdekeinek maradéktalan érvényesítése érdekében nélkülözhetetlen a perben ügyvéd részvétele. Az ügyvéd a perben nemcsak a követelés jogalapját rendező anyagi jog, hanem a per szabályait adó perrendtartás rendelkezéseivel is tisztában van.
A perben nagy jelentőséggel bír, hogy az ügyvéd milyen pertaktikát alkalmaz, az Ügyfél segítségével milyen bizonyítást kér lefolytatni, és hogy a bíróság figyelmét mely lényeges körülményekre hívja fel. A polgári perekben jelentős az iratszerkesztési munka, ugyanis a perben az ellenérdekű felek egymással, illetve a felek a bírósággal előkészítő iratok benyújtásával közlik érdemi álláspontjaikat. Ezen előkészítő iratok terjedelmükben jelentősek lehetnek, egyben tartalmukban komplexek, és átfogó rendszert alkotnak.

A perben az előkészítő iratok útján történő előadáson túlmenően a feleknek, jogi képviselőiknek személyesen is meg kell tenniük érdemi előadásaikat. A személyes előadás során az ügy eredményességét nagyban elősegíti, ha a megbízott ügyvéd a tárgyaláson elhangzottakra nyomban és szakszerűen reagál, kérdéseivel a megbízó Ügyfél érdekeit juttatja érvényre.

Megállapítható, hogy a polgári perekben az ügyvéd részvétele mindenképpen javasolt és indokolt.

Vonatkozó jogszabályrészlet.

2. Házasság felbontása felek egyezsége alapján

Magyarországon az évente megkötött házasságok közel 60%-a végződik válással. Ezért megállapítható, hogy jelentős számú házasfelet érint érzékenyen, hogy házasságuk felbontása miként zajlik le. A felek közötti megegyezés segítségével a peres eljárás gyors és problémamentes lehet. Abban az esetben, ha a válni kívánó felek meg tudnak egymással állapodni a közös gyermek feletti szülői felügyeleti jog gyakorlásáról, a gyermekkel történő kapcsolattartásról, a gyermektartásdíj mértékéről, továbbá a házastársi tartásdíj és az utolsó közös lakhely használata kérdéséről, akkor az eljáró bíróság a felek házasságát közös megegyezésük alapján vita nélkül felbontja. Természetesen mód van arra, sőt kifejezetten ajánlott, hogy a házasfelek ne csupán a fenti 5 kérdésben kössenek egyezséget, hanem a házasság felbontásával egyidejűleg a közöttük fennálló ingó és ingatlan vagyonközösséget is megszüntessék.

Mit is kell tehát tartalmaznia a felek közötti egyezségi és vagyonközösséget megszüntető okiratnak?
Amennyiben a válni kívánó házastársaknak van közös gyermekük, úgy mindenképpen szerepelnie kell a megállapodásban annak, hogy a közös gyermek felett melyik szülő gyakorolja a szülői felügyeleti jogot. Emellett arról is rendelkezni kell, hogy a gyermektartásdíj havi összege mekkora mértékű lesz, és hogy a kapcsolattartást (láthatást) hogyan szabályozzák. Mindemellett kényes pontja a megállapodásnak, hogy a felek közös lakóhelyét képező ingatlant melyik fél használhatja majd tovább a válást követően. Magyarországon a házastársi tartásdíj jogintézménye bár létezik, és a gyermekgondozás terhe miatt munkából kieső, oda visszatérni nem tudó nőket illeti, a gyakorlatban mégis ritkán kerül megállapításra. A joggyakorlat szerint, ha egy nő egészséges és munkaképes, úgy elvárás vele szemben, hogy munkát végezzen, és ne a volt házastársa tartásában éljen.

A közös megegyezéses válás nélkülözhetetlen részét képezi a jól megszerkesztett, részletes, mindenre kiterjedő, gondosan megfogalmazott egyezségi okirat megléte, ezért azt mindenképpen a szakmában jártas ügyvéddel kell megszerkesztetni. A szakszerűen elkészített egyezségi megállapodást a házasság felbontása iránti perben megfelelő időben kell előterjeszteni, ahol azt az eljáró bíróság végzésével jóváhagyja, majd meghozza és kihirdeti a házasságot felbontó ítéletet.

A közös megegyezéssel történő válás mindkét fél számára kedvező, hiszen gyorsan, egyszerűen, tanúk meghallgatása, valamint szakértők igénybevétele nélkül lehet a felek véglegesen és helyrehozhatatlanul megromlott házasságát felbontatni. Emellett a közös megegyezéssel történő válás lényegesen kisebb költségviseléssel jár, mint a vitás bontóper, és nem elhanyagolható szempont az sem, hogy a vitás bontóperben jellemzően fellépő, időben elhúzódó lelki megterheléstől megkímélik magukat a felek.

Felek egyezsége esetén a házastársi közös vagyon megszüntetése tárgyában mindenképpen ajánlott peren kívül, ügyvéd által szerkesztett okiratban megállapodni, mert ez az eljárás költségkímélő, szemben a perrel, ahol a perrel érintett vagyon értékének 6%-át kötelesek a peres felek eljárási illetékként megfizetni.
A házastársi vagyonközösséget megszüntető megállapodásban szerepelnie kell minden ingó és ingatlan vagyonnak. Az okiratba foglaltak alapján a házastársi közös vagyon megszüntetésre kerül, majd az ügyvéd közreműködésével az ingatlan-nyilvántartásban is bejegyzésre kerülnek a megváltozott és végleges tulajdoni viszonyok.
A fenti okiratot ügyvéddel kell elkészíttetni, az ügyvéd hozzáértése esetén garantált, hogy az okirat minden lényeges részletre kiterjed.

Összegezve megállapítható, hogy a közös megegyezéses válás a lehető legjobb módja egy megromlott házasság felbontásának.