"Az ügyvéd feladata, hogy védje megbízóját.

Nem több, és nem kevesebb." Ferdinand von Schirach

Telefon

Tel/Fax: 06-84/315-445

1. Védelem ellátása valamennyi büntető ügyben, kiemelten közlekedési ügyekben és  költségvetést károsító bűncselekmények ügyében

A büntető törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvényben (Btk.) többek között meghatározza azokat a magatartásokat,  amelyek bűncselekménynek minősülnek, valamint  ezek elkövetőivel szemben alkalmazható  büntetéseket, míg az 1998. évi XIX. törvény (Be.) a büntetőeljárás rendjét szabályozza.

Az ügyvédi iroda legkiterjedtebb tevékenységként vállal védelmet büntető ügyekben, amely ügyekben többek között az 1990.év óta kialakult szakmai tapasztalat az, ami lehetővé teszi, hogy az ügy adta lehetőségekhez képest az Ügyfél számára a legkedvezőbb döntés szülessen.

Vonatkozó jogszabályrészlet.

2. Pótmagánvád képviselete

A bűncselekmény sértettje pótmagánváddal léphet fel az elkövetővel szemben, ha a sértett álláspontjával szemben az elkövető ellen indult büntető eljárást a nyomozó hatóság megszüntette, és az ügyészség az ez ellen benyújtott panaszt elutasította, továbbá ha a büntető perben az ügyész a vádat elejtette.

Vonatkozó jogszabályrészlet.

3. Sértetti jogi képviselet

A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 51.§-ában meghatározott sértett a jogait a képviselője útján is gyakorolhatja. A sértetti jogi képviselet büntető ügyekben legtipikusabban a sérelmet szenvedett fél úgynevezett polgári jogi igényének, vagyis az őt ért vagyoni-, és nem vagyoni kárának érvényesítése, pénzben kifejezhető értékű hátrányának kompenzációja területén merül fel, amely területeken a sérelem legoptimálisabb ellentételezésének elérésre nagyban függ a képviselet szakmai hozzáértésétől.

Vonatkozó jogszabályrészlet.