"Az ügyvéd feladata, hogy védje megbízóját.

Nem több, és nem kevesebb." Ferdinand von Schirach

Telefon

Tel/Fax: 06-84/315-445

A Polgári Törvénykönyv rendelkezései szerint ajándékozási szerződés alapján az ajándékozó dolog tulajdonjogának ingyenes átruházására, a megajándékozott a dolog átvételére köteles.

Ha az ajándékozási szerződés tárgya ingatlan, az ajándékozó a tulajdonjog átruházásán felül köteles a dolog birtokának átruházására is. Ha a szerződés tárgya ingatlan, az ajándékozási szerződést írásba kell foglalni.

A dolog ajándékozására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni jog vagy követelés ingyenes átruházására történő kötelezettségvállalás esetén.

Lehetőség van tehát arra, hogy valaki a tulajdonában álló dolgot egy másik személy tulajdonába bocsássa, minden ellenérték nélkül, ajándékozás útján. Ez a dolog lehet ingatlan, vagy ingóság, például bútor, művészeti alkotás, takarékbetétkönyv, háztartási cikk, vagy akár készpénz is.

Ingatlan esetén az ajándékozást ügyvéd által ellenjegyzett szerződésbe kell foglalni, hogy a tulajdonjog változás az ingatlan-nyilvántartáson átvezethető legyen.

Az ajándékozás létrejöttéhez az ajándékot a megajándékozottnak el kell fogadnia, ennek hiányában a tulajdonjog nem száll át a megajándékozott személyre.

Hasznos tudnivaló, hogy a készpénz ajándékozása illetékfizetési kötelezettséget von maga után, azonban ha egyenes ági rokonok között történik a készpénz ajándékozása, és az ajándékozó a bankszámlájáról utalja át a megajándékozott bankszámlájára az ajándékozott összeget, akkor az ajándékozás adó és illetékmentes.

Az örökbefogadott gyermek a menteségek szempontjából az egyenes ági rokonokkal egy tekintet alá esik.

Házastársak közötti ajándékozásra ugyancsak illetékmentes.

Az ajándékozónak lehetősége van arra, hogy a korábban elajándékozott dolgot visszakövetelje, a következő esetekben:

  • Az ajándék visszakövetelhető, ha arra a szerződéskötés után bekövetkezett változások miatt létfenntartása érdekében szüksége van, és az ajándék visszaadása a megajándékozott létfenntartását nem veszélyezteti. A megajándékozott nem köteles az ajándék visszaadására, ha az ajándékozó létfenntartását járadék vagy természetbeni tartás útján megfelelően biztosítja.

  • Ha a megajándékozott vagy vele együtt élő hozzátartozója az ajándékozó vagy közeli hozzátartozója rovására súlyos jogsértést követ el, az ajándékozó visszakövetelheti az ajándékot, vagy követelheti az ajándék helyébe lépett értéket.

  • Az ajándékozó visszakövetelheti az ajándékot, vagy követelheti az ajándék helyébe lépett értéket akkor is, ha a szerződő felek számára a szerződéskötéskor ismert olyan feltevés, amelyre figyelemmel az ajándékozó az ajándékot adta, utóbb véglegesen meghiúsult, és e nélkül az ajándékozásra nem került volna sor.

Visszakövetelésnek nincs helye, ha az ajándék vagy a helyébe lépett érték a jogsértés elkövetése időpontjában már nincs meg, továbbá ha az ajándékozó a sérelmet megbocsátotta; megbocsátásnak, illetve a visszakövetelésről való lemondásnak számít, ha az ajándékozó az ajándékot megfelelő ok nélkül hosszabb idő nélkül nem követeli vissza.

A szokásos mértékű ajándék visszakövetelésének nincs helye.

Ahhoz, hogy egy ajándékozás érvényes létrejöjjön, elengedhetetlenül szükséges egy hozzáértő ügyvéd által készített szerződés, amelyben az ajándékozás minden részlete rögzítésre kerül.

Mi szükséges egy ajándékozási szerződés megkötéséhez?

  • A szerződés elkészítéséhez nélkülözhetetlen a felek neve, születési neve, anyja neve, születési ideje, helye, lakcíme, személyazonosító száma és adóazonosító jele. A személyes adatok hiányában nem készíthető el az ajándékozási szerződés.
  • A szerződés elkészítéséhez az előbbiekben felsorolt személyes adatokon kívül, szükség van az ajándék tárgyát képező ingatlan tulajdoni lapjára is, amelyből megismerhetőek az ingatlan pontos adatai. A tulajdoni lap átadása eladó kötelezettsége. Amennyiben a tulajdoni lap nem áll rendelkezésre, úgy az ingatlan helyrajzi számát szükséges megadni, aminek ismeretében az okiratot szerkesztő ügyvéd saját TAKARNET rendszeréről le tudja kérni a szükséges tulajdoni lapot a szerződés elkészítéséhez. Fontos tudni, hogy a tulajdoni lap dátuma nem lehet régebbi, mint a szerződés szerkesztésének napja, mert csak így garantált az ingatlan tiszta joghelyzete.
  • Mindezek mellett a szerződés tartalmazza az ingatlan értékét, és minden más olyan rendelkezést, amelyet a vonatkozó jogszabályok előírnak, a felek igényelnek, vagy az ügy jellege megkíván.

Fontos, hogy csakis közeli hozzátartozók esetében lehetséges olyan ajándékozási szerződést kötni, amelynek tárgya termőföld.

Az ajándékozási illeték általános mértéke 18 százalék, míg lakóingatlan tulajdonjogának, ahhoz kapcsolódó vagyoni értékű jognak ajándékozás útján történő megszerzése esetén az illeték csupán 9 százalék.

Miért jó, ha az ajándékozási szerződést ügyvéd által készített okiratba foglalják?

Az ajándékozási szerződés ügyvédi okiratba történő foglalása azzal az előnnyel jár, hogy az ajándékozó, valamint a megajándékozott személy egyike sem hivatkozhat később arra, hogy akarata ellenére, vagy nem megfelelő akaratnyilvánítás mellett történt a szerződés megkötése.

Az ügyvéd ugyanis a két érintett féllel az okirat megszerkesztése és aláírása előtt konzultál, adataikat, okmányait alaposan átvizsgálja, majd a megszerkesztett ajándékozási szerződés minden egyes részletét személyesen ismerteti, és elmagyarázza a feleknek. Ezt követően az okirat aláírása is az ügyvéd felügyeletével zajlik, tehát sem a személyazonosság, sem az akaratnyilvánítás, sem pedig az aláírás valódisága nem lesz vitatható a későbbiek folyamán.

Vonatkozó jogszabályrészlet:

2013. évi V. törvény

6:235. § [Ajándékozási szerződés]

(1) Ajándékozási szerződés alapján az ajándékozó dolog tulajdonjogának ingyenes átruházására, a megajándékozott a dolog átvételére köteles.

(2) Ha az ajándékozási szerződés tárgya ingatlan, az ajándékozó a tulajdonjog átruházásán felül köteles a dolog birtokának átruházására is. Ha a szerződés tárgya ingatlan, az ajándékozási szerződést írásba kell foglalni.

(3) A dolog ajándékozására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni jog vagy követelés ingyenes átruházására történő kötelezettségvállalás esetén.