"Az ügyvéd feladata, hogy védje megbízóját.

Nem több, és nem kevesebb." Ferdinand von Schirach

Telefon

Tel/Fax: 06-84/315-445

A büntetőeljárásról szóló törvényben meghatározott sértett a jogait a képviselője útján is gyakorolhatja. A sértetti jogi képviselet büntető ügyekben legtipikusabban a sérelmet szenvedett fél úgynevezett polgári jogi igényének, vagyis az őt ért vagyoni-, és nem vagyoni kárának érvényesítése, pénzben kifejezhető értékű hátrányának kompenzációja területén merül fel, amely területeken a sérelem legoptimálisabb ellentételezésének elérésre nagyban függ a képviselet szakmai hozzáértésétől.

A sértett az a személy, akinek a jogát vagy jogos érdekét a bűncselekmény sértette vagy veszélyeztette.

A sértett a büntetőeljárásban korlátozottabb körben gyakorolhat jogokat, mint a gyanúsított illetőleg a vádlott, ezért ezen jogok kimerítő és maradéktalan érvényesítése mindenképp szükséges és elengedhetetlen az eredményes eljárás érdekében.

A sértett jogosult arra, hogy az őt érintő iratokba betekintsen, indítványokat, észrevételeket tegyen, bizonyos esetekben jogorvoslattal, panasszal éljen. A sértettet kárigénye a büntetőügyben polgári igényként, ennek elutasítása esetén polgári perben kártérítési igényként érvényesíthető a jogerősen elítélt elkövetővel szemben.

A sértett szakszerű képviselete tehát a sértett morális elvárásán, azaz elkövető felelősségre vonásán túlmenően arra is irányul, hogy a sértettet ért kár maradéktalanul megtérüljön.
Figyelemmel arra, hogy a sértett által megbízott ügyvéd a büntetőügyben vádat képviselő ügyész munkáját jelentősen segíteni tudja, és az ügyésszel közreműködve a sértett érdekeit hatékonyabban tudja érvényre juttatni, ajánlott a sértett részére, hogy képviselete ellátására megfelelő szakértelemmel rendelkező ügyvédet bízzon meg. 
A sértettnek gyakran nem csupán vagyoni kára keletkezik a sérelmére elkövetett bűncselekmény eredményeképpen, hanem sok esetben a sértett maga a bűncselekmény tárgya, mint például az élet és testi épség elleni bűncselekmények esetén.
Ilyenkor a sértett eljárásban való részvétele a testi-lelki érintettségre figyelemmel megterhelő, amit a sértett kizárólagosan úgy tud enyhíteni, hogyha olyan ügyvédet bíz meg képviseletével, aki őt szakmai tudásával segíti, jelenlétével támogató biztonságot ad, így a tárgyalás nyilvánossága, a bűncselekményt felidéző kérdések okozta lelki teher könnyebben elviselhetővé válik.

Vonatkozó jogszabályrészlet.