"Az ügyvéd feladata, hogy védje megbízóját.

Nem több, és nem kevesebb." Ferdinand von Schirach

Telefon

Tel/Fax: 06-84/315-445

A szabálysértésekről szóló 2012. évi II. törvényben meghatározott sértett a jogait a képviselője útján is gyakorolhatja. A sértetti jogi képviselet szabálysértési ügyekben legtipikusabban a sérelmet szenvedett felet ért vagyoni-, és nem vagyoni kárnak érvényesítése, pénzben kifejezhető értékű hátrányának kompenzációja területén merül fel, amely területeken a sérelem legoptimálisabb ellentételezésének elérésre nagyban függ a képviselet szakmai hozzáértésétől.

A sértett az a személy, akinek a jogát vagy jogos érdekét a szabálysértés sértette vagy veszélyeztette.

A sértett a szabálysértési eljárásban korlátozottabb körben gyakorolhat jogokat, mint azt az eljárás alá vont személy teheti, ezért ezen jogok kimerítő és maradéktalan érvényesítése mindenképp szükséges és elengedhetetlen az eredményes eljárás érdekében.

A sértett jogosult arra, hogy az őt érintő iratokba betekintsen, indítványokat, észrevételeket tegyen, bizonyos esetekben jogorvoslattal, panasszal éljen.

A sértett az eljárás alá vont személy által okozott kár megtérítését követelheti.

A sértett szakszerű képviselete tehát a sértett morális elvárásán, azaz az eljárás alá vont személy felelősségre vonásán túlmenően arra is irányul, hogy a sértettet ért kár maradéktalanul megtérüljön.

Figyelemmel arra, hogy a sértett által megbízott ügyvéd az ügy eredményességét jelentősen segíteni tudja, továbbá a sértett érdekeit hatékonyan tudja érvényre juttatni, ajánlott a sértett részére, hogy képviselete ellátására megfelelő szakértelemmel rendelkező ügyvédet bízzon meg.

Vonatkozó jogszabályrészlet:

2012. évi II. törvény

41. A sértett

54. § (1) Sértett az, akinek a szabálysértés sértette vagy veszélyeztette a jogát vagy a jogos érdekét.

(2) A sértett az eljárás bármely szakaszában észrevételt, indítványt tehet, kérdést tehet fel, jogairól és kötelességeiről a szabálysértési hatóságtól, az ügyésztől és a bíróságtól felvilágosítást kérhet, megtekintheti az őt érintő iratokat, azokról másolatot kérhet, illetve készíthet.

(3) A sértett – az e törvényben meghatározott feltételek mellett – kérheti az eljárás alá vont személytől a szabálysértés folytán keletkezett kárának megtérítését.

(4) A sértett az őt megillető jogokat képviselője útján is gyakorolhatja.

42. A sértett képviselője

55. § (1) A sértett érdekében a szabálysértési eljárás bármely szakaszában törvényes képviselője vagy az általa vagy törvényes képviselője által írásban meghatalmazott nagykorú személy (a továbbiakban együtt: a sértett képviselője) járhat el.

(2) A sértett képviselőjének kérdezési, indítványtételi és irat megtekintési jogaira az 54. § (2) bekezdése az irányadó.