"Az ügyvéd feladata, hogy védje megbízóját.

Nem több, és nem kevesebb." Ferdinand von Schirach

Telefon

Tel/Fax: 06-84/315-445

A végrehajtási eljárás a 1994. évi LIII. törvény 10.§-ában meghatározott okiratok alapján indítható meg, a végrehajtás célja a végrehajthatóvá vált követelés érvényesítése, törvényes úton történő behajtása. Az adóssal szembeni követelés abban az esetben válik többek között végrehajthatóvá, ha az Ügyfél követelése tárgyában jogerős fizetési meghagyás áll rendelkezésre, vagy az ügyben eljáró bíróság az adóst fizetésre, adott cselekmény teljesítésére kötelező jogerős ítéletet hozott.

A végrehajtás irányulhat pénzösszeg megfizetésére, vagy egy adott cselekmény végrehajtására.

Abban az esetben, ha a kötelezett személy nem tesz eleget a végrehajtható okiratban foglaltaknak, úgy végrehajtást lehet adós ellen indítani, végrehajtási lap megszerkesztésével, és benyújtásával.

A végrehajtási lap kiállításához az Ügyfél számára nélkülözhetetlen egy szakmailag jártas ügyvéd segítsége, hiszen ennek hiánya azt is eredményezheti, hogy a végrehajtási lap nem megfelelően kerül megszerkesztésre, így az a végrehajtási eljárás megindítására nem lesz alkalmas.

A végrehajtási lapon minden olyan vagyont, gépjárművet, ingatlant, jövedelmet, valamint bankszámlaszámot fel kell tüntetni, amely a fizetésre kötelezett személy tulajdonában áll, adós személyéhez köthető, és végrehajtás alá vonható. Ennek segítségével tudja a végrehajtó a végrehajtást eredményesen és hatékonyan lefolytatni, lefoglalást, árverezést elrendelni, majd az árverésből befolyó összegből kiegyenlíteni a jogosult követelését, annak kamatait és az addig felmerült végrehajtási költségeket.

Abban az esetben, ha az adósnak van saját jövedelme, úgy azt kiemelten érdemes feltűntetni, bejelenteni, hiszen a végrehajtó, a követelést az adós fizetéséből történő letiltással tudja a leggyorsabban, a legkisebb költségráfordítással behajtani.

A fizetés letiltásáról a végrehajtó értesítést küld az adós munkáltatója ( vagy a jövedelem folyósítására hivatott szerv) részére, amely munkáltató köteles az adós munkabéréből, jövedelméből minden hónapban a nettó munkabér, illetve jövedelem 33%-a erejéig levonást eszközölni, és a levont összeget a végrehajtó által meghatározott bankszámlára átutalni.

Amennyiben az adóssal szemben több személy végrehajtást kezdeményezett, vagyis egyszerre több végrehajtási eljárás is folyik ellene, úgy a végrehajtás során a munkabérből levonható összeg a bér 50%-át elérheti, de nem haladhatja meg.

A végrehajtás során a behajtott összeg a végrehajtó által meghatározott sorrendben és arányban kerül a végrehajtást kérők között felosztásra. Ranghely szerint például elsőbbséget élveznek a köztartozások és a jelzálogjoggal biztosított követelések.

Vonatkozó jogszabályrészlet:

1994. évi LIII. törvény

A végrehajtás elrendelése, végrehajtható okiratok

10. § A bírósági végrehajtást (a továbbiakban: végrehajtás) végrehajtható okirat kiállításával kell elrendelni. A végrehajtható okiratok a következők:

a) a bíróság és a közjegyző által kiállított végrehajtási lap,

b) az olyan okirat, amelyet a bíróság vagy a közjegyző végrehajtási záradékkal látott el,

c) a bíróság végrehajtást elrendelő, letiltó, illetőleg átutalási végzése, továbbá közvetlen bírósági felhívást tartalmazó határozata,

d) a bíróság pénzbüntetésről, pénzbírságról, rendbírságról, vagyonelkobzásról, az elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tételéről, az Európai Unió tagállamában büntetőeljárásban bűncselekmény elkövetése miatt kiszabott pénzösszegről, valamint az Európai Unió tagállamában büntetőeljárásban alkalmazott vagyonelkobzásról szóló értesítése,

e) a bíróság bűnügyi költségről, elővezetési és kísérési költségről, fegyelmi eljárásban a végrehajtóval, végrehajtó-helyettessel és végrehajtójelölttel szemben kiszabott pénzbírságról, valamint az alapos kifogás esetén a végrehajtót az állam felé terhelő befizetési kötelezettségről szóló értesítése, továbbá a bírósági gazdasági hivatalnak a közjegyző által kiszabott pénzbírságról, az ügyészség által kiszabott rendbírságról, megállapított bűnügyi költségről, az ügyészség és a nyomozó hatóság által megállapított elővezetési és kísérési költségről, valamint a pártfogó felügyelői szolgálat által a közvetítői eljárásban megállapított, az állam által előlegezett és visszatérítendő költségről szóló értesítése,

f) a bűnügyi zárlatot elrendelő és az elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tételéről, illetve visszaállításáról szóló határozat,

g) az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés végrehajtására zárlatot elrendelő végzés,

h) a 4/2009/EK tanácsi rendelet alapján kijelölt hazai központi hatóság által a tartásra kötelezett adatainak beszerzésére kiállított megkeresés.